Препараты растительного происхождения для снижения артериального давления
Разделы сайта

2012-2013н.р.

Посібники

 • Стоєв В.Л. Методичний посібник: Єдиний податок (видання 2-е, доповнене) / В.Л. Стоєв. – Запоріжжя: ВАЛПІС, 2012. – 76 с.

Монографії

 1. Тіховська Т.М. Економіко-математичні моделі управління підприємством силової електроніки: теоретичні і прикладні аспекти / Т.М.Тіховська // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л. О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 208 с. (С.124 - 137)
 2. Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе /Т.М.Тіховська // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Монографія / За аг. Ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013 – 218 с. : Англ. мова, рос мова, укр. мова : іл. (С. 82-90)
 3. Тиховская Т.Н. Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники. /Т.М.Тіховська // Інформаційні технології та моделювання в економіці : на шляху до міждисциплінарності : Монографія / За ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с. Рос.мова, англ.мова, укр.мова. (С.376-388).

Патенти

 • Пат. 51878 Україна, МПК (2009) G06F 17/00 . Система моделювання процеcів керування наукоємним підприємством / Корольков В.В., Тіховська Т.М., Іванов М.М. ; власник Запорізький національний технічний університет; заявл. 28.12.2009; публ. 10.08.2010 , Бюл. № 15.

Автореферати

 • Тіховська Т.М. Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки. / Т.М.Тіховська. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Запоріжжя.-КПУ.- 2012р

Статті в фахових виданнях

 1. Прушківський В.Г. Проблеми і перспективи інвестування глобальних проектів у посткризовий період/ В.Г. Прушківський, А. Рибчук // Вісник Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченко.Економіка. № 139– Київ.- 2012. – С.10-14.
 2. Прушківський В.Г. Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма, В.І. Колесников // Інвестиції: практика та досвід — К.: ТОВ «ДКС центр», 2013 — №9 — С. 28–32
 3. Бобровникова Р.Г. Концептуальні підходи до формування і розвитку структури управління корпорації./ В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. //Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського технічного університету ім. Ю.Кондратюка №4 (35).-2012.-с.220.-С.107-110
 4. Бобровникова Р.Г.Оцінка ефективності управління корпораціями машинобудування. / Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко, В.А.Бобровников // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.83-87
 5. Бобровникова Р.Г. Інформаційні комп’ютерні мережі та їх використання в управлінні підприємством. / Р.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 2 (27), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.184-188
 6. Бобровникова Р.Г. Оцінка ефективності використання енергозберігаючих технологій. / В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.-С.35-37
 7. Бобровникова Р.Г. Формування фінансових ресурсів підприємства. / Р.Г.Бобровникова В.А.Бобровников Г.І.Микитюк. //Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективі розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 лютого 2013., Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.- с.267. – С.245-249
 8. Юрченко В.І. Макроекономічна політика сприяння міжрегіональній економічній інтеграції в напрямку розвитку національної економіки / В.І. Юрченко // Державне управління : удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. – 2012. - Режим доступу до журналу: http : //www.dy.nauka.com.ua.
 9. Тиховская Т.Н. Оценка научных проектов предприятий силовой электроники в условиях рыночной экономики./ Т.М.Тіховська // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / за ред. О.Ю. Чубукової, Л.І. Антошкіної, Н.В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 299 – 317.
 10. Остапенко В.В.,Сердюк Є.М. Чи бути «Інноваційному портрету Запоріжжя»?//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.- Запоріжжя: КПУ, 2012.- № 4-С.201-203
 11. Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства / О.Є.Борисенко // Науковий журнал “Вісник ХНУ” – Хмельницький, 2012. №2. Т.3 (186) С.247-250
 12. Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства / О.Є.Борисенко // Вісник Донбаської машинобудівної академії: збірник наукових праць. –Краматорськ : ДДМА, 2012.– № 1 (26). – С.10-14
 13. Борисенко О.Є. Інформаційна система як інструмент механізму ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства / О.Є.Борисенко, П.В.Гудзь //Науковий вісник «Економіка і регіон» – ПолтНТУ. 2012. – №4(35). – С.52-56
 14. Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.10-14
 15. Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.247-250.
 16. Борисенко О.Є. Методика формування механізму управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.- С.46-50
 17. Борисенко О.Є. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній /О.Є.Борисенко, Н.Л. Онуфриєнко, М. Елькади // Науковий журнал «Кримський економічний вісник» - Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №3 (4). – С. 27-30
 18. Шитікова Л.В. Сутність, особливості та структура механізму управління трудовими ресурсами підприємства. / Л.В.Шитікова // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.250-254
 19. Шитікова Л.В.Особливості тарифної політики підприємств стільникового зв’язку України. / Л.В.Шитікова, Ю.А.Соколова.// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 5, Т.1 (192) – С.185-188
 20. Шитікова Л.В. Аналіз і оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агропромислового сектору. / Л.В.Шитікова. //Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2011, № 6, Т.2 (181) – С.308-311
 21. Шитікова Л.В. Формування ефективного механізму управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності агропромислового підприємства. / Л.В.Шитікова // Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України. Т-ХІІІ випуск 236. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2012.- С.127-136
 22. Шитікова Л.В. Розвитток механізму управління трудовими ресурсами – запорука ефективної діяльності агропідприємства. / Л.В.Шитікова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ:ДДМА, -2012.- 326с. – С.285-289
 23. Онуфрієнко Н.Л. Управління ефективністю інноваційної діяльності промислового підприємства. /Н.Л.Онуфрієнко// Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”.—В 2-х томах.—Т.2.—Донецьк: ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2012.—С. 227-229.
 24. Онуфрієнко Н.Л. Формування організаційно-економічного механізму управління технічним розвитком машинобудівних підприємств Запорізького регіону./Н.Л.Онуфрієнко // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців / КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля.—Кременчук, 2012.—С. 168-170.
 25. Сердюк Є.М. Чи бути інноваційному портрету Запоріжжя? / Є.М.Сердюк, В.В.Остапенко // Держава та регіони.Серія: Економіка та підприємництво – 2012. – № 4 – C.201-203.
 26. Лук’яненко Н.Е. Диверсифікація виробництва як форма концентрації та централізації капіталу. /Н.Е.Лук’яненко Збірник наукових праць за матеріалами доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження сучасності. Випуск 4», 30 травня 2012 р.,Ч.2,- К.: НАИРИ, 2012. – 108 с.
 27. Лук’яненко Н.Е. Аналіз методичних підходів щодо оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємств машинобудування. /Н.Е.Лук’яненко //Економічний простір: збірник наукових праць.-Дніпропетровськ: Приднепровська державна академія будівництва та архітектури. №66.-2012.-С.232-240
 28. Прушківський В.Г., Бурма С.І. Особливості реструктуризації промислового комплексу регіону на засадах інноваційної моделі розвитку економіки / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма // Наукові праці НДФІ — К.: НДФІ, 2012 — №3 (60) — С.186-191
 29. Пуліна Т.В.Діагностика передумов утворення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості в Запорізькому регіоні / Т.В. Пуліна, С.І. Бурма // Вісник Хмельницького національного університету — Хмельницький: ХНУ, 2012 — №4 Т.3 (190) — С.95-99
 30. Бурма С.І. Перспективи розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань у Запорізькому регіоні / С.І. Бурма // Вісник Тернопільського національного економічного університету — Тернопіль: Економічна думка, 2012 — №5-1 — С.201-210
 31. Прушківський В.Г. Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма, В.І. Колесников // Інвестиції: практика та досвід — К.: ТОВ «ДКС центр», 2013 — №9 — С. 28–32
 32. Бурма С.І. Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру / С.І. Бурма // Економічний вісник Національного гірничого університету — 2013 — №1 (41) — С. 58–64
 33. Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції / Н.О. Афендікова // Економіка. Фінанси. Право. – К.: Аналітік. - 2012. - № 10. - С. 13-15.
 34. Сиволап Т.Г.Сутність фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні та її місце в сучасній економіці./Т.Г.Сиволап //Інвестиції:практика та досвід. ТОВ. «ДКС Центр» №7.-2012-С.50-54
 35. Сиволап Т.Г.Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу. / Т.Г.Сиволап// Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво. КПУ– Запоріжжя, 2012 № 9. – С 10-16

Источник: http://www.zntu.edu.ua/spisok-naukovih-publikaciy-...

Опубликовал ICEWATERTV, 19.11.2014, 13:34